Metodická príručka riadenia ošetrovateľského procesu
v sociálnych službách

Azda k najdiskutovanejším procesom v sociálnych službách môžeme dnes zaradiť ošetrovateľský proces. V zariadeniach sociálnych služieb, kde sme zaviedli systém manažérstva kvality, alebo model kvality CAF či EFQM je samozrejmosťou, že pracujú s procesným prístupom. Ak v týchto zariadeniach začneme hovoriť o procesoch, veľmi rýchlo sestry (bakalárky a magisterky ošetrovateľstva) zareagujú na odbornú terminológiu. Nejasnosti však nastávajú pri samotnej realizáciou ošetrovateľského procesu a jeho dokumentovaní. Ide o proces, ktorý je prednášaný a spracovaný v slovenskej odbornej literatúre. Napriek tomu sa v službách stále stretávame s otázkou, či je potrebné pracovať s ošetrovateľským procesom v zariadeniach sociálnych služieb, ak máme podpísanú zmluvu s ADOS, alebo ak máme málo sestier, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre ošetrovateľskú starostlivosť.

puzzle
Metodická príručka je vypracovaná tak, aby pracovné a odborné postupy splnili nasledovné štandardy:

Štandard:

Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho  aktívnej účasti a spolurozhodovania.

Indikátory:

Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme  definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje. Poskytovateľ sociálnej služby  uplatňuje inovatívne overené  vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho  aktívnej účasti a spolurozhodovania.“

V cene komplexného produktu nájdete

Metodickú príručku si môžete zakúpiť aj so školením v cene 439€, pomocou ktorého získate schopnosť pracovať s Metodickou príručkou riadenia ošetrovateľského procesu v sociálnych službách a učebný materiál pre interné školenia. Školenie nenahrádza komplexné vzdelanie v danej oblasti.

Záväzná objednávka


Návrat hore