Preskočiť na obsah

Dokumentačný systém "eMKa"

OPATROVATEĽSKÝ MODEL

Dá sa zabezpečiť a kontrolovať kvalita bez dôkazov?

Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine prevádzok sociálnych služieb na Slovensku zavedený dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesu permanentného zvyšovania kvality služieb.
Dokumentačný systém pri tom chápeme ako jeden z priamych nástrojov na zvyšovanie kvality služieb v sociálnych služieb, ktorého primerané uspôsobenie a zavedenie má priamy a bezprostredný dopad na zvýšenie kvality služby. Niektoré prevádzky sociálnych služieb vedú dokumentáciu svojpomocne, ale nepokrýva všetky potreby pre zaisťovanie a riadenie dôkazovej stránky opatrovateľského procesu a nie je zabezpečená písomným postupom, ktorý by mal znaky riadenej dokumentácie.

 

Táto situácia priamo súvisí s tým, že v prevádzkach nie je aplikovaný konkrétny model opatrovania, ktorý by si prirodzene vynútil v rámci svojich zásad a postupov aj vlastný systém dokumentácie.

Prvé zistenie

Dokumentácia je nejednotná, ťažko preskúmavateľná a ešte ťažšie hodnotiteľná. Vzhľadom k tomu, že neboli definované procesy, neexistovala jednotná odborná terminológia a neboli stanovené ani ciele kvality a plány kvality jednotlivých činností a preto nebolo možné ani hodnotiť výstupy z dokumentácie.

Druhé zistenie

Prevádzky sociálnych služieb realizujú veľké množstvo výkonov, ktoré nie sú zoradené podľa procesných vstupov a výstupov. Týchto procesov a výkonov sa zúčastňuje viac ľudí. Pre zabezpečenie optimálnej starostlivosti je nevyhnutné, aby každý pracovník vedel, čo robil iný pracovník buď v inom čase, alebo v inom procese. Preto ako dôležitý nástroj pre kvalitu môžeme na tomto mieste určiť správne určenie postupo v a k nim priradenej a správne vedenej dokumentácie.

Poskytovanie opatrovateľských služieb - určuje záväzný právny predpis (v súčasnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Zákon si vyžaduje písomne zaznamenané metódy, postupy výkonov, ako aj individuálny plán prijímateľa sociálnej služby (klienta) .
Hlavnou časťou dokumentačného systému je vedenie dokumentácie o opatrovateľských výkonoch, ktoré tvoria najdôležitejšiu odbornú časť starostlivosti o klienta a ktoré sú zaradené do osobného spisu klienta.

Preto vám ponúkame ucelene spracovaný opatrovateľský model podľa profesorky Moniky Krohwinkel a k nemu nastavený  dokumentačný systém. Tento je možné aplikovať s predchádzajúcim preškolením opatrovateľského personálu, alebo bez neho.

Obsah školenia

 1. Charakteristika práce opatrovateľa/ky.
 2. Práva a obraz klienta v opatrovateľskom procese.
 3. Chápanie opatrovateľstva a opatrovateľské výkony podľa Moniky Krohwinkel.
 4. Riadená dokumentácia opatrovateľského procesu:
 • posúdenie stavu klienta
 • realizácia opatrovateľského procesu s denným záznamom
 • individuálny plán prijímateľa sociálnej služby
 • vyhodnotenie opatrovateľského procesu
 • opatrovateľská vizita
 • záznamy o individuálnych opatrovateľských výkonoch a ostatné záznamy - plán aktivít, plán polohovania, plán kúpania, protokol o hľadaní klienta (PSS), záznam na obmedzenie pohybu, záznam o majetku klienta, záznam o páde a úraze, záznam o prijatí z nemocnice, záznam o príjme a výdaji tekutín, záznam o zneužívaní týraní klienta (PSS)

Zloženie dokumentačného systému "eMKa" v3.00

 1. Licenčné podmienky
 2. Metodická príručka (177 strán)
 3. Úvodný list (spisu)
 4. Autobiografický portrét PSS
 5. Posúdenie stavu PSS
 6. Individuálny plán
 7. Plán skupinových aktivít a integrácie PSS
 8. Aktivity a integrácia v skupine
 9. Denný záznam opatrovateľských výkonov
 10. Záznam o majetku
 11. Ročné hodnotenie stavu PSS
 12. Opatrovateľská vizita
 13. Plán polohovania PSS
 14. Záznam o páde a úraze
 15. Prijatie PSS po hospitalizácii v nemocnici
 16. Protokol o obemdzení PSS
 17. Posúdenie zneužívania PSS
 18. Protokol o hľadaní PSS
 19. Záznam o plienkovaní
 20. Záznam o vysádzaní klienta

Obsah metodickej príručky

 1. Terminológia k opatrovateľskému procesu a legislatívna úprava
 2. Opatrovateľské potreby
 3. Register opatrovateľských úkonov
 4. Metóda opatrovateľského procesu
 5. Metodológia práce s opatrovateľským procesom
 6. Individuálny prístup - individuálne plánovanie
 7. Posúdenie klienta (nástroje a diagnostiky)
 8. Práca s kazuistikou v spolupráci so sociálnym pracovníkom
 9. Opatrovateľská diagnóza
 10. Plánovanie a tvorba individuálneho plánu
 11. Realizácia opatrení (úkonov) podľa plánu
 12. Koncept opatrovania podľa Moniky Krohwinkel
 13. Riadená dokumentácia
 14. Práca s biografiou klienta (autobiografický portrét)
 15. Práca interdisciplinárneho tímu
 16. Rôzne atribúty a charakteristika dokumentačného systému opatrovateľského procesu
 17. Odborný profil (odborná spôsobilosť) a osobnosť opatrovateľa
 18. Etické správanie sa opatrovateľa
 19. Zdravotné a kompenzačné pomôcky v opatrovateľskom a ošetrovateľskom procese
 20. Adaptačný proces u seniora
 21. Riadenie rizík v opatrovateľskom procese
 22. Terminologický slovník
 23. Odborné štandardy opatrovania
 24. Vybrané štandardy procesu s ošetrovateľskými výkonmi, alebo ošetrovateľského procesu
 25. Literatúra