Preskočiť na obsah

Manažér kvality

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

CIEĽ

 • Osvojiť si systémový a procesný prístup manažérstva kvality, pripraviť sa na prácu manažéra kvality v organizácii tak, aby boli splnené požadované kritériá.
 • Získať odbornú spôsobilosť na výkon odbornej kvalifikácie manažér/ka kvality – všeobecné
  zameranie + špecializácia na zdravotnícke a sociálne služby.
 • Osvojiť si metódy benchmarkingu ako nástroja pre učenie sa z najlepších skúseností.
 • Pripraviť sa na preukazovanie zabezpečenia kvality sociálnych služieb.

KURZ JE URČENÝ

 • vrcholovému a strednému manažmentu sociálnych a zdravotníckych zariadení
 • všetkým, ktorých poslaním bude v organizáciách navrhnúť, vytvoriť a zlepšovať kvalitu

Profil absolventa

Celková charakteristika absolventa:
Absolvent kurzu – bude pripravený na prácu s ľuďmi, ktorých zdravotný stav a/alebo sociálna situácia vyžadujú poskytovanie opatrovateľských a ošetrovateľských služieb. Príprava je založená na aktívnom získavaní vedomostí, zručností z oblasti riadenia kvality, ktoré absolvent využíva v priamom, alebo nepriamom styku s klientom spôsobom, ktorý umožňuje klientovi využívať jeho zachované schopnosti a samostatnosť. Absolventi kurzu získajú poznatky a praktické zručnosti v implementácii, kontrole a zlepšovaní systému manažérstva kvality špecificky orientovaného na opatrovanie a ošetrovanie klientov a to na podkladoch medzinárodných noriem ISO 9001.2000 a modelu výnimočnosti EFQM so špecifickými požiadavkami na procesy: ošetrovateľský, opatrovateľský, terapeutický, rehabilitačný, bývania a chráneného bývania, sociálneho poradenstva, pracovnej terapie a i.

Absolventi rekvalifikačného kurzu získajú odborné zručnosti:

 • pracovať s nástrojmi zabezpečovania kvality
 • pracovať s nástrojmi merania kvality sociálnych a zdravotníckych výkonov
 • pracovať s dotazníkmi spokojnosti klientov a zainteresovaných strán
 • pracovať s riadenou dokumentáciou, verifikačnými a validačnými nástrojmi kvality
 • pracovať so zlepšovateľskými projektmi

TÉMATICKÉ BLOKY REKVALIFIKAČNÉHO KURZU:

 • Manažérstvo kvality
 • Systémy manažérstva kvality
 • Dokumentácia systému manažérstva kvality
 • Skupinová práca
 • Hodnotenie systémov manažérstva kvality
 • Podklady zlepšovania kvality
 • Procesné riadenie
 • Zber a analýzy údajov, štatistické metódy
 • Rozhodovanie na základe faktov
 • Základy Total Quality Management (TQM)
 • Príručka kvality
 • Kvalifikácia a spokojnosť pracovníkov
 • Manažérstvo procesu, návrhu a vývoja
 • Nakupovanie a uzatváranie zmlúv
 • Kontrola, skúšanie a metrológia
 • Riadenie nezhody
 • Právne a predpisové aspekty

SPÔSOB UKONČENIA

Po absolvovaní všetkých sústredení, zvládnutí písomného testu, ústneho pohovoru a úspešnou obhajobou záverečnej práce získajú úspešní absolventi osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, ktoré je podkladom pre získanie národného a európskeho certifikátu Manažéra kvality.

METÓDY

Prednášky, samostatná práca, panelové diskusie – teoretická príprava a praktický tréning sú vedené metódou prednášok, cvičení, workshopov v spolupráci s jednotlivými lektormi - pracovníkmi poradenských a konzultačných firiem, diskusie a porovnávania príkladov z praxe so špecifikáciou na sociálne a zdravotnícke služby, ako aj verejno - podnikateľský charakter služieb.

CELKOVÝ ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY

Celkový počet 180 hodín je rozdelený zvlášť pre teoretickú i praktickú časť výučby.
Teoretická časť vzdelávania sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej práce na základe konkrétneho zadania témy z teoretickej časti výučby.