Tabita s.r.o.

Tabita s.r.o. vznikla 3. októbra 2002 z podnetu výstupov výskumného projektu EU SenioBench, ktorý porovnával kvalitu zariadení sociálnych služieb pre seniorov v 14 vyspelých krajinách Európy. Zakladateľmi spoločnosti je PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA a Ing. Mgr. Ondrej Buzala MHA.

Počas 20 rokov svojej pôsobnosti sme naďalej jedinou obchodnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na problematiku kvality sociálnych služieb s vývojom vlastných obchodných produktov pre systémové zvyšovanie a zabezpečovanie kvality v sociálnych službách a s vlastnou odbornou publikačnou činnosťou.

Do druhej polovice roka 2020 sme vstúpili s celkovým počtom 133 klientov, z ktorých väčšina z vás ste poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest a obcí. Avšak v portfóliu sú aj občianske združenia a neziskové organizácie, alebo priamo mestské alebo obecné úrady.

Naši pracovníci sú nielen poradcovia,ale aj audítori systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, metodici, školitelia a posudzovatelia pre model CAF a EFQM, supervízori a autori odborných publikácií a článkov. Majú reálnu prax v sociálnych službách a dobre rozumejú vašim praktickým problémom.

My vám rozumieme veľmi dobre…
… otázka znie, či si aj vy rozumiete.
Ak máte pocit, že sa strácate v problémoch,
pomôžeme Vám, aby sa začali strácať Vaše problémy.

Systematicky monitorujeme podmienky prevádzky sociálnych služieb a desiatky zákonov s vyhodnocovaním dopadu na interné smernice a odborné postupy v sociálnych službách a poskytujeme informačný servis našim klientom. Pravidelne navrhujeme zmeny, vyvíjame a validujeme procesy, smernice, metodiky odborných postupov, zachytávajúc v nich nielen novelizácie a novinky, ale aj vaše vlastné skúsenosti a aplikačnú prax.

Diskutujeme s vami o realite dennej existencie a sprevádzame vás v dobrom i v zlom. Spájame akademickú a praktickú stránku poskytovania sociálnych služieb, organizujeme pre vás odborné podujatia a vzájomné návštevy manažmentu našich a zahraničných prevádzkovateľov.

Spolupracujeme s partnermi a odborníkmi na sociálnu problematiku a kvalitu v sociálnych službách zo Švajčiarska, Nemecka, Chrovátska a Dánska, pravidelne sa navštevujeme a vymieňame si odborné pohľady na realizáciu rôznych postupov a opatrení. Ak sa naše stretnutia uskutočňujú na Slovensku, pozývame vás na tieto pracovné stretnutia a umožňujeme osobnú výmenu slúseností a partnerstiev.

Robíme veľa pre to, aby sme vám ponúkli odborne správne a bezpečné služby, za ktoré nesieme záruku. Robíme veľa preto, aby ste v nás cítili odbornú oporu a brali nás nielen ako profesionálnych poradcov, audítorov a supervízorov, ale aj ako priateľov, ktorí rozumejú vašim odborným aj osobným, ľudským problémom.

Zostante naďalej v tejto komunite a pripojte do nej aj vašich kolegov z iných prevádzok, aby sme spoločným úsilím hýbali balvanom zodpovednosti a povinností čo najefektívnejšie. Využívajte náš servis a zostaňme spolu aj v roku 2023.

Výpis z predmetu podnikania

 1. Poradenská činnosť v rozsahu podnikateľského a organizačného poradenstva v rozsahu voľnej živnosti
 2. Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
 3. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
 4. Vydavateľská činnosť
 5. Výstavnícka a propagačná činnosť
 6. Reklamná činnosť

V rámci predmetu podnikania

 1. Poradenstvo a školenia pre aplikáciu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podmienok kvality.
 2. Implementácia podmienok kvality a sprevádzanie pre ich udržiavanie
 3. Poradenstvo pri implementácii systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 nn do sociálnych služieb
 4. Poradenstvo pri implementácii systému riadenia kvality podľa modelu CAF do sociálnych služieb
 5. Poradenstvo pri implementácii systému riadenia kvality podľa modelu výnimočnosti EFQM do sociálnych služieb
 6. Kvalifikované školenia personálu k zavádzaniu systémov riadenia kvality
 7. Vzdelávanie manažérov kvality so zameraním na sociálne služby
 8. Zavádzanie inštrumentov kvality do sociálnych služieb (dokumentačné systémy, procesný prístup, nástroje merania, zlepšovateľské projekty, dotazníky spokojnosti, opatrovateľské a ošetrovateľské koncepty a modely, opatrovateľská a ošetrovateľská vizita, odborné štandardy opatrovateľskej činnosti, metodiky odborných činností a pod.)
 9. Kontinuálne poradenstvo a sprevádzanie v udržiavaní a rozvíjaní zavedených systémov riadenia kvality, alebo v súťaži o Národnú cenu kvality
 10. Vykonávanie auditu, assessmentu kvality služieb a benchmarkingu
 11. Služby externého manažéra kvality
 12. Komplexná revízia interných dokumentov a servis pre ich udržiavanie v aktuálnom stave
 13. Odborné podujatia napríklad pre pripomienkovanie zákonov, aplikačnú prax a podobne
 14. Pomoc pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri kontrolách
 15. Sprostredkovanie odborných exkurzií do zariadení sociálnych služieb v Nemecku a sprostredkovanie partnerstiev
 16. V neposlednom rade obyčajné a priateľské neformálne stretnutia a výmenu názorov a skúseností v príjemnom prostredí našej Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči, alebo pri relaxácii v Planéte Malého princa, kde ste srdečne vítaní.

TABITA - IKSS s.r.o.

Tabita s.r.o. je zakladateľom Inštitútu kvality sociálnych služieb, ktorý sa v roku 2016 transformoval do samostatnej obchodnej spoločnosti Tabita-IKSS s.r.o. (IKSS = Inštitút kvality sociálnych služieb) a od tohto kroku sa nová spoločnosť venuje výhradne kvalite sociálnych služieb so zameraním na podmienky kvality podľa zákona o sociálnych službách.

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Tabita s.r.o. je spoluzakladateľom Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Reagovali sme na veľmi slabú praktickú a riadiacu pripravenosť odborných pracovníkov v sociálnej práci a v sociálnych službách a pripraviť pre nich vzdelávacie programy popri zamestnaní.

Podľa nás je každý človek výnimočný. Výnimočnosť a jedinečnosť človeka si vyžaduje individuálny prístup k seniorom, k chorým a k ľuďom s telesným alebo mentálnym postihnutím. Vychádzajúc z doterajších skúseností z praxe vidíme naliehavú potrebu doplniť vzdelanie nielen odborným, ale aj riadiacim pracovníkom.

Návrat hore