Preskočiť na obsah

Profil - PhDr. Mária Kovaľová PhD, MHA

Oblasť činnosti Systémy manažérstva kvality v sociálnych a zdravotníckych službách, príprava a riadenie projektov a sociálnych služieb.
 Prax v oblasti  12 rokov
Odborná prax od 2012; Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Odborná asistentka, vysokoškolská učiteľka. Projektovanie v sociálnej práci, Starostlivosť o seniorov.
od 2009; VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o. Odborná asistentka, vysokoškolská učiteľka. Manažment sociálnej práce, manažment v zdravotníctve, projektovanie v sociálnej práci, v humanitárnych projektoch a v zdravotníctve. Etika. Úvod do filozofie.
od 2001; Tabita s.r.o. Konateľka a lektorka. odborné poradenstvo v systémoch manažérstva kvality, dokumentačné systémy, lektorská činnosť, vývoj nových produktov.
Vzdelávanie a príprava 1984-1988; Gymnázium v Giraltovciach
1988-1993; Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, zameranie na diakoniu
1991-1992; Wilhems Universität v Münstri, zameranie na pastorálku, diakoniu, teodicejné problémy a židovskú apokalyptiku.
2000 - 2005; Doktorandské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelická teológia – Kvalita života seniorov
2010- 2012; VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Master of Health Administration s ukončením vzdelaním: Magister verejného zdravotníctva v odbore Master of Public Health v programe Master od Health Administration.
2012; rigorózne konanie, Sociálna práca, PhDr.
Sociálne zručnosti Komunikačné zručnosti, sociálne a pastorálne poradenstvo, klinická psychológia, zameranie na klienta, sprevádzanie umierajúcich.
Ďalšie zručnosti • Lektorská a poradenská činnosť so zameraním na starostlivosť o seniorov, projektovom riadení v sociálnych službách, pri implementácii systémov manažérstva kvality v zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb.
• Audit a kontroling kvality sociálnych a zdravotníckych služieb.
• Pracovná návšteva cca 140 zariadení sociálnych a vzdelávacích prevádzok rôznych úrovní a prevádzkovateľov v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Spolkovej republike Nemecko, Dánsku, Fínsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Ukrajine, Francúzsku, Holandsku, Spojených štátov amerických (štáty Pensylvánia, Illinois, Minnesota a Ohio), Škótsku, Veľkej Británii.
• Autorka a spoluautorka niekoľkých vzdelávacích, interkulturálnych a humanitných projektov a zároveň ich koordinátorka alebo spolurealizátorka.
• Od 1992 členka Medzinárodnej konferencie teologických pracovníkov v diakonii vo Frankfurte nad Mohanom (1996 –2007 členka Riadiaceho výboru).
• Od 1997 – 2003; členka Ústredného výboru Konferencie európskych cirkví v Ženeve.Od 2000 –
• 2003; členka predstavenstva Eurodiakonie v Bruseli, a členka pracovného výboru Eurodiakonie „Training and education“ ako poradca pre problematiku starých ľudí v strednej a východnej Európe.
Certifikované kurzy • 2008; Manažérka kvality pre zariadenia sociálnych a zdravotníckych služieb, MASM, Žilina.
• 2007; Audítor pre výkon externého auditu v systéme manažérstva kvality, MASM, Žilina.
• 2005; Manažérka kvality – Model CAF, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava
• 2005: Mobilná práca s mládežou, ISMO, Stuttgart.
• 2004; Qualitätsmanagerin, JSD e.V. Bonn.
• 2003; Qualitätsmanagementbeauftragte, JSD e.V. Bonn.
• 2001; Assessor - auditor pre „EFQM model for Excellence“ v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach organizovaný DAD/TQU Berlin.
• 2001; Systematické vzdelávanie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby zamerané na ich kvalitu organizované Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.
• 1988; 6 týždňový klinicko pastorálny kurz organizovaný Klinische Seelsorge Ausbildung, Theolog. Institut Birkach, Stuttgart.
Publikácie 1. Monografia: Staroba vysoká škola viery.
2. Stredoškolská učebnica: Príručka inštruktora praxe v zariadeniach sociálnych služieb.
3. Učebnica: Metodická príručka opatrovania seniorov podľa modelu Moniky Krohwinkel.