2. ročník oceňovania v oblasti riadenia kvality v sociálnych službách

Milí priatelia, veľké otázniky okolo dodržiavania ľudských práv a slobôd v sociálnych službách môžu byť pre nás hrozbou, alebo výzvou. Konferencia Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, ktorá sa uskutočnila 7.12. 2023 v Žiline bola vedená v duchu dialógu teórie, ale aj aplikačnej praxe z pohľadu paternalistického, ale aj ľudsko-právneho konceptu. Dvaja rečníci sa nepostavili proti sebe (Kovaľová, prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, kvalitárka a Ondrej Buzala, tiež odborník na kvalitu v sociálnych službách), ale oproti sebe. Ako keby stáli na dvoch brehoch jednej rieky, ktorá je prepojená mostom. Podobne ako autori odborných štúdii k tejto problematike neodsúdili a nezavrhli paternalistický, tzv. ochranársky prístup a nenahradzovali ho ľudsko-právnym prístupom bez toho, aby si nezačali klásť tie správne otázky. Nebolo ľahké v krátkom čase vysvetliť princípy ochranárskeho prístupu, ale ani zásadné postoje potrebné pri dodržiavaní základných práv a slobôd, ktoré by sa postupne mali stať dennou rutinou odborných pracovníkov v sociálnych službách.

Napriek tomu sa rozhodli kráčať oproti sebe z jedného brehu k druhému. Poslucháči si mohli uvedomiť zložitosť tejto problematiky, ktorá sa dnes striktne cez inšpekciu a inštitúty komisárov síce kontroluje, ale bez situačnej analýzy, bez toho, aby sme dostali adekvátne vzdelanie.
Potvrdili sme vzniknutý chaos, ale aj potrebu sa učiť dodržiavať etické pravidlá a to nielen v odborných ošetrovateľských a opatrovateľských procesoch, ale aj v dennom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb.

Poukázali sme na to, že základné ľudské práva a slobody sa týkajú každého človeka a teda aj samotných zamestnancov. Poukázali sme na anomáliu, ktorá hovorí, že v rámci štandardov kvality sa do právneho systému vkladá filozoficko-eticko politický aspekt a ako tzv. ľudsko-právny prístup, ale dnes o ňom nevieme povedať, že je to odborný koncept. Odvoláva sa pri tom na Ústavu, ktorá je však právnym konceptom bez primeraného vysvetlenia pre sociálne služby, čo robiť keď …….. sa niečo stane, alebo nastane tá, alebo oná situácia.

Získavame priestor pre voľné filozoficko-etické úvahy o tom, ako sa majú štandardy kvality vo svojom ľudsko-právnom rozmere „správne“ aplikovať, no neposkytuje sa relevantný priestor na ich skutočné objektívne hodnotenie.

Môžeme sa len spoliehať na precedensy a výroky, ktoré však nemusia byť právne správne. Nezostali sme však len v teoretickej rovine. Pokúsili sme sa predstaviť odborný koncept pre situačné analýzy, ktoré by nám mali v praxi pomáhať vidieť, posúdiť a konať tak, aby sme zachovávali dôstojnosť, súkromie, ochranu života v záujme prijímateľov sociálnych služieb. Ťažké rozhodnutia a dilemy sa budeme musieť naučiť spracovávať cez test proporcionality, aby sme svojimi rozhodnutiami v prípade nutnosti obmedzili človeka v čo najmenšej možnej miere a ponechali mu čo najviac z jeho autonómie.

Cesta z jedného brehu na druhý nie je a asi ani nebude ľahká. Aby sme po nej kráčali pevne a dobre ustrojení, potrebujeme pracovať s ľudskými zdrojmi. Musíme sa zamerať na výber, adaptáciu, zaškoľovanie, ale aj hodnotenie zamestnancov tak, aby boli dostatočne pripravení kriticky myslieť nielen pri odborných výkonoch, ale aj pri dodržiavaní ľudských práv a slobôd. O tejto príprave nás poučil Branislav Jovankovič, lektor, kouč Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

Konferencia bola spestrená druhým ročníkom udeľovania cien v oblasti kvality, ktorú organizuje spoločnosť TABITA s.r.o.. Príbehy profesionálnych výkonov, projektov v manažérstve kvality, v inováciách, ako aj v krízovom riadení boli popretkávané angažovanosťou a charizmou veľkých osobnosti, ktoré sú častokrát skryté pred verejnosťou.

Preto bolo pre nás cťou odovzdať
Ocenenie Manažéra kvality juniorkám:
1. Mgr. Alexandre Durdíkovej, Zariadenie pre seniorov a DSS, Sereď, Trnavský samosprávny kraj
2. Mgr. Kataríne Šušoliakovej, Úrad Žilinského samosprávneho kraja
3. Mgr. Márii Smerekovej, Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Prešovský samosprávny kraj
Ocenenie Manažér kvality senior
1. PhDr. Magdaléne Točíkovej, Zariadenie pre seniorov Prievidza v spolupráci so Zariadením pre seniorov Hlohovec
2. Mgr. Lucii Zelizňakovej, Michalovský dom seniorov
3. Mgr. Melánii Várošovej, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Žilina
Ocenenie Krízový manažér si prevzali:
1. Mgr. Milada Florianová, riaditeľka zariadenia pre seniorov a DSS, Sereď
2. PhDr. Mária Znášiková, MBA, riaditeľka zariadenia pre seniorov Prievidza
3. Jaroslav Servátka, MBA, štatutár OZ Mosty pomoci
Ocenenie Inovatívny poskytovateľ bolo udelené:
1. Zariadeniu sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. v Humennom, cenu prevzali generálna manažérka PhDr. Zuzana Fabianová, MBA a riaditeľka Alena Mochnáčová, DiS,. MBA
2. Zariadeniu pre seniorov v Trnave, cenu prevzala pani riaditeľka Mgr. Anna Menkynová
3. Spoločnosti Santea, poskytovateľovi sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológii, cenu prevzal štatutár Ing. Ladislav Kollár, MBA.

Milí priatelia sociálnych služieb, prijímateľ sociálnej služby, ale aj samotný zamestnanec je korunou stvorenstva, o ktorej sa žalmista Dávid v 8. žalme vyjadril takto: „ Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy: “ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.“

Majme preto úctu k sebe aj k druhým. Ďakujem všetkým, ktorí desať rokov podporovali, alebo realizovali aktivity v našej asociácii, či už na národnej, alebo medzinárodnej úrovni. Prajem nám všetkým požehnaný adventný aj Vianočný čas.

Mária Kovaľová, prezidentka AOPSS

Návrat hore