Štandardy kvality v sociálnych službách

podľa
Zákona č.345/2022 Z.z. o inšpekcii v sociálnych veciach
a Zákona č.448/2022 Z.z.
o sociálnych službách podľa prílohy č.2 

SME STÁLE O KROK VPREDU – BUĎTE S NAMI AJ VY

Aktualizácia dokumentov

Ako už iste viete koncom roka vyšli metodické materiály k štandardom kvality, na ktoré sme všetci čakali. Z tohto dôvodu Vás ako našich klientov, ktorí už máte od nás príručky implementácie chceme informovať o kompatibilite materiálov ako aj prístupoch a odporúčaniach hodnotiteľov kvality. V cene budete mať nielen online školenie, ale aj nové navrhnuté dokumenty, ktoré sme pre Vás pripravili. 

Na inštruktážne školenie sa môžu prihlásiť aj poskytovatelia, ktorí nie sú klientmi Tabity s.r.o. 

Príručka implementácie štandardov

Príručka implementácie štandardov v rámci zavedeného systému
manažérstva kvality podľa

Na starostlivosti o chorého alebo ťažko postihnutého človeka sa podieľa skupina odborných, obslužných a riadiacich pracovníkov, ktorí by mali pracovať ako interdisciplinárny tím. Aby mohli vzájomne zdieľať informácie nielen o činnostiach, ale aj o ich priebehu a výsledkoch, je potrebné zdokumentovať informácie, ktoré by potom mali byť dôkazovým materiálom pre všetky kontrolné inštitúcie.

Preto v komplexných balíkoch máte vzory formulárov, alebo postupov, ktoré spĺňajú základnú požiadavku a to, že zdokumentované informácie majú byť také veľké, aby poskytli všetky potrebné informácie a také malé, aby sa v nich nenachádzali žiadne nadbytočné ani nič nehovoriace, tzv. “prázdne” informácie alebo informácie, ktoré nemajú čitateľa.

Keďže štandardy kvality sa vzájomne prelínajú, naše príručky Vám pomôžu vytvoriť si štruktúrovaný prehľad o ich rozhraniach.

Nakoľko chýbajú indikátory (ukazovatele) miery kvality k jednotlivým štandardom, stanovili sme pre Vás realizačné predpoklady, opatrenia, monitorovania a výstupy, ktorými budete vedieť odprezentovať plnenie jednotlivých štandardov.

Príručky, postupy, odborné štandardy a formuláre sme pripravili tak, aby slúžili

 • na ochranu klienta, ale aj odborného pracovníka v sporných situáciách alebo pri obvinení (klientmi, rodinou klienta, kolegami alebo nadriadenými);
 • aby slúžili na dokumentovanie vývoja klientovho prípadu, pokroky aj ťažkosti, ktoré pri jeho riešení nastali;
 • aby slúžili na komunikáciu a informovanosť ostatných odborných zamestnancov v rámci organizácie a taktiež pri prevzatí prípadu iným odborníkom alebo inou organizáciou;
 • aby informovali orgány vykonávajúce administratívne rozhodnutia, alebo slúžili ako podklad pre rozhodnutie súdu, orgánov štátnej správy alebo orgánov činných v trestnom konaní;

Všetky administratívne materiály sme pripravili tak, aby zaisťovali kontinuitu odborných výkonov, hodnotenie efektívnosti a aby slúžili na školenia začínajúcich zamestnancov alebo v rámci interného vzdelávania.

Na Slovensku máme  250 klientov, ktorí majú naše spracovanie podmienok kvality vo forme príručky kvality. Príručka kvality predstavuje dokument špecifikujúci systém manažérstva kvality organizácie. Každá organizácia si príručku (alebo matricu so vzorovými príkladmi upravuje na svoj obraz a preto každá príručka po úprave je unikátnou. Tento dokument umožňuje flexibilitu pri definovaní štruktúry, tvaru, obsahu, hĺbky, alebo metódy prezentácie dokumentácie systému manažérstva kvality. Každá organizácia si vyberie z príkladov a doplní svoje špecifiká. Nie je to kniha, ktorá sa má založiť a vybrať ku kontrolám, alebo k výkonu dozoru inšpekcie. Je plná opatrení, ktoré ožijú, keď sa začnú implementovať (zavádzať). Vyžaduje si však aj validáciu a aktualizáciu.

Klienti TABITA majú na tieto produkty 20% zľavu.

K príručke máte ZADARMO k dispozícii 6 online inštruktážnych školení  a možnosť ONLINE poradenstva.

Vypracovaná vzorová Príručku implementácie štandardov bez procesov

Slovo kvalita  alebo kvalitný používame v bežnom zmysle ako výraz hodnotenia s rôznym obsahom. Kvalitu vyjadrujeme v znakoch kvality a úroveň jej znakov vyjadrujeme nemeranými alebo priradenými veličinami. Keďže štandardy kvality neobsahujú indikátory (ukazovatele kvality) je dôležité, aby sme ich spracovanie doplnili ďalšími nástrojmi zabezpečenia kvality.

Základná verzia „Príručky implementácie štandardov bez procesov“ obsahuje okrem spracovania 25 štandardov so vzormi formulárov/ dokumentov, terminologický / výkladový slovník  a 11 nástrojov riadenia a zabezpečenia kvality a to:

 1. Zameranie sa na klienta (Prijímateľa sociálnej služby)
 2. Rozvoj a angažovanie zamestnancov
 3. Rozvoj partnerstiev
 4. Neustále učenie sa, inovácie a zlepšovanie
 5. Riadenie činností na základe faktov
 6. Interdisciplinárny / multidisciplinárny tím
 7. Manažér kvality (Poverený zamestnanec pre kvalitu)
 8. Riadenie podnetov, pripomienok a sťažností
 9. Riadenie rizík
 10. Zlepšovateľské projekty
 11. Interné a externé kontroly kvality

Vypracovaná vzorová Príručku implementácie štandardov s procesmi

Vzorová príručka implementácie štandardov s procesmi obsahuje okrem nižšie uvedených procesov balík 9 nástrojov riadenia a zabezpečenia kvality a to:

 1. Zameranie sa na klienta (Prijímateľa sociálnej služby)
 2. Rozvoj a angažovanie zamestnancov
 3. Rozvoj partnerstiev
 4. Neustále učenie sa, inovácie a zlepšovanie
 5. Riadenie činností na základe faktov
 6. Interdisciplinárny / multidisciplinárny tím
 7. Manažér kvality (Poverený zamestnanec pre kvalitu)
 8. Riadenie podnetov, pripomienok a sťažností
 9. Riadenie rizík

Pod procesným prístupom môžeme chápať ako komplexný balík problematiky procesného riadenia alebo ako súčasť aplikácie zásad Total Quality Managementu.

Ide o nový spôsob myslenia, teda o celkovú zmenu pohľadu na organizovanie a riadenie činností.

 

Hlavným cieľom vypracovaných vzorov procesov na poskytovanie sociálnych služieb  je získanie a udržanie si dôvery občana/klienta a relevantných zainteresovaných strán.

Organizácia si vlastne v rámci procesného riadenia uprace činnosti a priradí ich do jednotlivých procesov tak, aby každý zamestnanec vedel, nielen čo má robiť, ale aj ako to má robiť, s akými vstupmi, čo sa od neho očakáva v rámci výstupov, s akou determinujúcou dokumentáciou  musí pracovať a ktorí aktéri sa podieľajú na plnení stanoveného cieľa procesu. Zároveň vlastník procesu  stanovuje ukazovatele merania výkonnosti a kvality, ako aj opatrení k rizikám, ktoré môžu počas plnenia činností v procese vzniknúť.

Každý proces má vytýčený centrálny cieľ, ktorý odpovedá na otázku po jeho účele, prečo je vlastne koncipovaný a aké kľúčové výsledky a prínos by mal pre užívateľov  prinášať.

Zmyslom zostavovania procesu nie je popísať existujúce činnosti a zakonzervovať ich do procesu, ale preskúmať existujúce činnosti v organizácii a podriadiť ich zmysel výsledku, ktorý sa snažíme v organizácii dosiahnuť. Organizačnou štruktúrou je mapa procesov.

Aby mohol proces fungovať  a mohla mu byť venovaná primeraná starostlivosť pri jeho príprave, realizácii a zlepšovaní, je vhodné spracovať nasledovné jeho atribúty:

 1. Názov procesu
 2. Životná situácia
 3. Cieľ procesu
 4. Zákazník procesu
 5. Vlastník procesu
 6. Aktéri procesu
 7. Štartovacia udalosť
 8. Koncová udalosť
 9. Rozhrania
 10. Kompetencia
 11. Vstupy do procesu
 12. Výstupy z procesu
 13. Zdroje a obslužné kanály
 14. Legislatíva determinujúca proces
 15. Monitorovanie a meranie/Metriky
 16. Riziká
 17. Popis činností procesu
 18. Súvisiace podklady a dokumenty
 19. Formuláre a vzory procesu

Každý proces má svojho vlastníka, ktorý je zodpovedný za vytváranie procesu, jeho správny chod ako aj za dosiahnuté výsledky. Primárne je zodpovedný za správny výkon práce tzv. aktérov procesu, teda ďalších osôb, ktoré sú zapojené do jeho jednotlivých činností.

V mape procesov sú stanovené aj rozhrania. Rozhrania sú zóny v ktorých dochádza k nutnosti odovzdať výstup inému užívateľovi, ktorý ho preberá ako vstup.

Procesné riadenie v sebe nesie monitorovanie a meranie, vďaka ktorému organizácie môže zabezpečovať dôsledné dodržiavanie zásady rozhodovania na základe faktov.

Ak sa rozhodnete zaviesť procesné riadenie, pomôžete svojim zamestnancom:

Celý balík procesov, ktoré môžete implementovať postupne, jednotlivo, alebo v systéme ISO, v modely CAF, alebo v Modely EFQM stojí 819 eur.

Cena matrice a vzoru procesu s dokumentáciou pri objednávke za vybraný proces je 50Eur.
(Príklad pre 4 procesy: Proces opa, oše,  IP, sociálneho poradenstva) = 200 eur.  

Vzorová príručka implementácie štandardov kvality v rámci zavedeného systému manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO 9001:2015

Vzorová príručka implementácie štandardov kvality v rámci zavedeného systému manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO 9001:2015 obsahuje okrem spracovania 25 štandardov so vzormi formulárov/ dokumentov, terminologický / výkladový slovník  a 8 nástrojov riadenia a zabezpečenia kvality a to:

 • Rozvoj partnerstiev
 • Neustále učenie sa, inovácia a zlepšovanie
 • Riadenie činností na základe rozhodnutí založených na dôkaze
 • Cyklus PDCA
 • Riadenie podnetov, pripomienok a sťažností
 • Uvažovanie založené na riziku
 • Riadená dokumentácia pri poskytovaní služieb
 • Zlepšovateľské projekty

a matricu spracovania noriem  systému manažérstva kvality.

Vzorová príručka implementácie štandardov kvality v rámci zavedeného Modelu CAF

Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejný sektor. Je prvým európskym nástrojom manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom, ktorý je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy. Je to všeobecný, jednoduchý, prístupný a ľahko použiteľný model pre akúkoľvek organizáciu nielen verejného sektora. Zaoberá sa všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti a podporuje trvalé zlepšovanie.

Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom/klientom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov.

 

Vzorová príručka implementácie štandardov kvality v rámci zavedeného Modelu CAF  obsahuje okrem spracovania 25 štandardov so vzormi formulárov/ dokumentov, terminologický / výkladový slovník  a 11 nástrojov  riadenia a zabezpečenia kvality a to:

 1. Orientácia na výsledky
 2. Zameranie sa na klienta
 3. Vodcovstvo a stálosť cieľov
 4. Manažérstvo podľa procesov a faktov
 5. Rozvoj zamestnancov a zapojenie
 6. Trvalá inovácia a zlepšovanie
 7. Rozvoj partnerstiev
 8. Spoločenská zodpovednosť
 9. Riadenie rizík
 10. Zlepšovateľské projekty
 11. Manažér kvality

Vzorová príručka implementácie štandardov kvality v rámci zavedeného Modelu EFQM

Pripravujeme

Taktiež sme upravili celý rad doplnkových a voliteľných modulov, ktoré síce nie sú pre plnenie podmienok kvality nevyhnutné, ale podstatnou mierou vylepšujú riadenie kvality. Dnes sú u našich klientov známe aj ako „Metodické príručky“. Sú to najmä

Ceny implementácií a balíčkov sú od 200€.

Zostaňte s nami.

Záväzná objednávka


Návrat hore