Poradenstvo pre kvalitu

Podmienky kvality v sociálnych službách

podľa prílohy č. 2

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

SME STÁLE O KROK VPREDU – BUĎTE S NAMI AJ VY

 

Aj v roku 2023 pokračujeme v spracovávaní postupov pre implementáciu podmienok kvality v sociálnych službách.  

Na základe našich spoločných skúseností sme rozčlenili spracovania na niekoľko typov a to aj pre jasle, denné stacionáre alebo opatrovateľskú službu v domácnosti. Stále zostávajú k dispozícii novo validované spracovania pre veľkých poskytovateľov s kombinovanými službami či pre rôznorodé zariadenia obcí a miest bez právnej subjektivity. Taktiež sme validovali a spresnili spracovanie pre procesný prístup a všetky formy supervízie.

Nezabúdame ani na malé neziskové organizácie, občianske združenia a cirkevné organizácie.

V minulom roku sme taktiež upravili procesy, interné postupy a smernice. 

V tomto roku sa zvyšuje požiadavka nielen na implementáciu podmienok kvality ale aj na zabezpečenie kontinuálneho poradenstva, metodické dni, supervíziu, skríning kvality a tiež stúpajú aj vaše požiadvky na zabezpečenie externého manažéra kvality.

Naša práca pre vás sa odohráva v rodine viac než 230 našich klientov, ktorí pozostávajú z poskytovateľov sociálnych služieb vyšších územných celkov, miest a obcí, neziskových organizácií, občianskych združení a účelových zariadení cirkví.

Najžiadanejšou aplikáciou podmienok kvality u stredných a väčších poskytovateľov bol PROCESNÝ PRÍSTUP. 
Aké sú výhody tohto variantu oproti klasickej verzii okrem toho , že procesný prístup je moderný a ide s duchom doby?

  1. Prax ukázala, že poskytovatelia, ktorí majú zavedený procesný prístup sa omnoho ľahšie a efektívnejšie vyrovnávajú s neustálymi zmenami.
  2. Prax ukázala, že procesný prístup viac motivuje k inováciám, hľadaniam a objavovaniam nových riešení a systémovejšie pristupuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu kvality služieb ako klasický prístup.
  3. Spracovanie vieme pre Vás nastaviť tak, že si vytvoríte veľmi dobré predpoklady na pohodlný nábeh na systém manažérstva kvality (ISO 9001:2015) alebo model EFQM či model CAF v budúcnosti. Tento prístup je ideálny pre tých poskytovateľov, ktorý síce dnes ešte váhajú s priamym zavedením týchto modelov, ale radi by ich mali v budúcnosti, pričom dnes uprednostňujú to, čo ich najviac „tlačí“, teda podmienky kvality.
  4. Ak sa potom v budúcnosti rozhodnete implementovať tieto modely s nami, cena bude neporovnateľne nižšia.

Konverzia „klasiky“ na „procesy“ je relatívne jednoduchá a bez experimentovania.

Aj v roku 2023 zostal k dispozícii štandardizovaný balík procesov, ktoré sú vypracované špeciálne pre podmienky kvality. Taktiež sme štandardizovali odporúčané formy a obsahy smerníc ako je Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok, Domáci poriadok, Smernicu pre vybavovanie sťažností, Smernicu o daroch, Smernicu k riadenej dokumentácii, Smernicu k informačnej stratégii, Zásady implementácie ľudských práv a slobôd a celý rad ustanovení v ďalších smerniciach, ktoré sú pre riadenie podmienok kvality nevyhnutné, alebo aspoň odporúčané. K dispozícii je tak ucelený systém, ktorý je možné používať samostatne, alebo ho pohodlne spojiť s požiadavkami normy STN EN ISO 9000 nn, modelom CAF alebo EFQM.

Taktiež sme upravili celý rad doplnkových a voliteľných modulov, ktoré síce nie sú pre plnenie podmienok kvality nevyhnutné, ale podstatnou mierou vylepšujú riadenie kvality. Dnes sú u našich klientov známe aj ako „Metodické príručky“. Sú to najmä

Ceny implementácií a balíčkov sú od 200€.

Zostaňte s nami.

Máte záujem o produkt?

Zanechajte nám rýchly odkaz

Scroll to Top