Metodická príručka riadenia rizík v sociálnych službách

Manažment rizík je súčasťou strategického riadenia a plánovania každej úspešnej organizácie, nevynímajúc ani organizácie poskytujúce sociálne služby. Manažment rizík máme spracovaný v učebných osnovách pre manažérov kvality z pohľadu riadenia kvality. Pracovný život v zariadeniach sociálnych služieb nám však ukazuje naliehavú potrebu prípravy a vzdelávania nielen top manažmentu v tejto oblasti, ale aj stredného a nižšieho odborného personálu, ktorý zodpovedá za príjem klienta, a alebo je v priamom kontakte s klientom.

Metodická príručka je vypracovaná tak, aby pracovné a odborné postupy splnili nasledovné štandardy:

Štandard:

Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho  aktívnej účasti a spolurozhodovania.

Indikátory:

Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme  definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje. Poskytovateľ sociálnej služby  uplatňuje inovatívne overené  vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho  aktívnej účasti a spolurozhodovania.“

Štandard:

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií  a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a  telesného obmedzenia  v  jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.

Indikátory:

Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých    nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody a má písomne  vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby  spolu s prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie  vhodných služieb.

Tento produkt obsahuje vzdelávanie pre tímy kvality (v zariadeniach s implementovaným systémom manažérstva kvality alebo podmienkami kvality s procesným prístupom) a interdisciplinárne tímy v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré nemajú zavedený systém manažérstva kvality.

Metodická príručka obsahuje informácie k identifikovaniu a riadeniu rizík.

 • získavanie informácií k riadeniu rizík z externých, ako aj interných zdrojov, interpretácia a  zaznamenávanie
 • používanie metód a nástrojov diagnostík, testov a nástrojov meraní a analýz príčin a dopadov rizík vo vzťahu ku klientovi (prijímateľovi sociálnych služieb)
 • identifikácia skupín opatrení vo vzťahu k organizácii:
  • infraštruktúry
  • personálu
  • odborných a podporných procesov
  • osôb v kontakte s klientom (rodinní príslušníci, priatelia, ostatní klienti…)
 • príklady identifikovaných rizík s navrhnutými preventívnymi a nápravnými opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klienta a personálu
 • terminologický slovník manažérstva rizík
 • riadenie rizík v rámci tvorby Individuálnych plánov prijímateľa sociálnych služieb

V cene komplexného produktu nájdete

Metodickú príručku si môžete zakúpiť aj so školením v cene 439€, pomocou ktorého získate schopnosť pracovať s Metodickou príručkou riadenia rizík v sociálnych službách a učebný materiál pre interné školenia. Školenie nenahrádza komplexné vzdelanie v oblasti riadenia rizík, ktoré je obsahom štvordňového Kurzu riadenia rizík.

Záväzná objednávka


Návrat hore