Metodická príručka individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie

Metodika individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie je dokumentom odborného postupu pre individuálne plánovanie, realizáciu diagnostík, posúdení a hodnotenia práce inštruktorov sociálnej rehabilitácie, kľúčových pracovníkov a všetkých aktérov interdisciplinárneho / multidisciplinárneho tímu.

Metodika opisuje postupy pri individuálnom plánovaní a vymedzuje prácu a poslanie kľúčových pracovníkov a aktérov procesu sociálnej rehabilitácie, ktoré prispievajú k skvalitneniu výkonu práce s klientmi.

Metodická príručka je vypracovaná tak, aby pracovné a odborné postupy splnili nasledovné štandardy:

Štandard:

Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho  obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

Indikátory:

Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy  podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni. Poskytovateľ sociálnej služby vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

 

Štandard:

Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho  aktívnej účasti a spolurozhodovania.

Indikátory:

Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme  definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje. Poskytovateľ sociálnej služby  uplatňuje inovatívne overené  vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho  aktívnej účasti a spolurozhodovania.“

Metodika poskytuje prehľad najdôležitejších základných pojmov, uvádza nevyhnutné teoretické východiská, sústreďuje hlavnú pozornosť na samotný proces sociálnej rehabilitácie so zameraním na individuálne plánovanie a postup práce kľúčových pracovníkov v spolupráci s inštruktormi sociálnej rehabilitácie a ďalšími členmi multidisciplinárneho, alebo interdisciplinárneho tímu a poskytuje informácie o metódach využívaných v týchto procesoch.

Obsahuje poznatky a návrhy aplikácie pre:

  • prácu inštruktora sociálnej rehabilitácie a aktérov procesu sociálnej rehabilitácie s metódami (metóda reedukácie, metóda kompenzácie, metóda vyrovnávania sa s chybou…)
  • prácu inštruktora sociálnej rehabilitácie a aktérov procesu sociálnej rehabilitácie s technikami (technika hovoreného slova, technika meditácie, technika pohybového rozvoja, technika rehabilitačného pôsobenia, technika relaxácie, technika pôsobenia umenia, technika rekreácie a rekondície, technika situačných hier a aplikácia humoru, technika povzbudzovania, technika súťaživosti…)
  • prácu inštruktora sociálnej rehabilitácie a aktérov procesu sociálnej rehabilitácie s nácvikmi (nácvik priestorovej orientácie a pohybu s palicou, nácvik sebaobslužných činností, nácvik manipulácie s peniazmi, nácvik klávesnicových zručností, nácvik práce s kompenzačnými a zdravotníckymi pomôckami, nácvik sociálnej komunikácie, nácvik predmetovej komunikácie, nácvik obrázkovej komunikácie, nácvik posunkovej komunikácie, nácvik rozhovoru, nácvik spoločenského správania sa, výučba Braillovho písma a typografiky, nácvik získavania zručností vo vyhľadávaní a spracovaní informácií, nácvik počítačových zručností;
  • prácu inštruktora sociálnej rehabilitácie a aktérov procesu sociálnej rehabilitácie s tréningami (sebaobhajovanie, asertívny tréning a využitie argumentácie v bežnom dennom živote, tréning v schopnosti rozhodovať sa, tréning v riešení problémov…)
  • prácu inštruktora sociálnej rehabilitácie a aktérov procesu sociálnej rehabilitácie s prvkami liečebných metód (ergoterapia, muzikoterapia, arteterapia, canisterapia, felinoterapia, helioterapia, záhradná terapia, snoozellen…)

V cene komplexného produktu nájdete

Metodickú príručku si môžete zakúpiť aj so školením v cene 439€, pomocou ktorého získate schopnosť pracovať s Metodickou príručkou individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie a dostanete učebný materiál pre interné školenia. Školenie nenahrádza komplexné vzdelanie v danej oblasti.

Záväzná objednávka


Návrat hore