Preskočiť na obsah

Naše produkty

Komplexný prehľad produktov kvality v sociálnych službách

Kód Produkt/Služba Výstup
VD 1001 Vstupná diagnostika služby/zariadenia (vo vzťahu k SMQ) Komplexné vyhodnotenie štruktúry a stavu služieb, identifikácia aktuálnej pozície vo vzťahu ku vybranému systému manažérstva kvality (SMQ), identifikácia silných stránok, oblastí na zlepšenie, ohrození a príležitostí. Odporúčania pre zaisťovanie kvality služieb.
VD 1002 Vstupná diagnostika služby/zariadenia (vo vzťahu k zákonu č. 448/2008 Z.z.) Komplexné vyhodnotenie štruktúry a stavu služieb, identifikácia aktuálnej pozície vo vzťahu k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Identifikácia silných stránok, oblastí na zlepšenie, ohrození a príležitostí. Odporúčania pre zaisťovanie požiadaviek zákona.
EAK 2001 Externý audit kvality v sociálnych službách Auditorská správa o stave kvality v sociálnych službách.
QM 3001 Manažér kvality pre zariadenia sociálnych a zdravotníckych služieb Manažér kvality so špecializáciou na sociálne služby a zdravotníctvo - kompetencia pre rozvíjanie systému manažérstva kvality v sociálnych a zdravotníckych službách.
QM 3002 Opatrovateľský kurz akreditovaný MPSVR SR Vyškolená opatrovateľka, spĺňajúca požiadavky zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 ISO 4001 Zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008 Zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009 s certifikáciou, alebo bez certifikácie a vyškolený personál. Certifikáciu vykonáva certifikačný nezávislý orgán.
CAF 4002 Zavedenie systému manažérstva kvality do sociálnych služieb podľa modelu CAF Zavedený systém manažérstva kvality podľa modelu CAF a vyškolený personál.
 EFQM 4003 Zavedenie systému manažérstva kvality do sociálnych služieb podľa modelu výnimočnosti EFQM Zavedený systém manažérstva kvality podľa modelu výnimočnosti EFQM a vyškolený personál.
 DokS 5001 Zavedenie dokumentačného systému IQP Pflegedok 2000 vrátane školenia personálu Zavedený ucelený dokumentačný systém v zariadení sociálnych služieb zodpovedajúci najvyšším požiadavkám systémov manažérstva kvality a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
DokS 5002 Zavedenie dokumentačného systému opatrovateľských výkonov podľa modelu Moniky Krohwinkel Zavedený ucelený dokumentačný systém opatrovateľských výkonov realizovaných podľa opatrovateľského modelu Moniky Krohwinkel, ktorý zabezpečuje holistický prístup a s úspechom sa používa v západných krajinách EÚ.
 POR 6001 Poradenstvo a sprevádzanie pri udržiavaní zavedených systémov manažérstva kvality v sociálnych službách Externé assessmenty, benchmarking, projekty zlepšovania, preskúšavanie procesov, motivácia pracovníkov, riadenie zmien a pod.
 FIL01 Prednášky: Úvod do systémov manažérstva kvality a ich aplikácia do sociálnych služieb Ucelené informácie o najpoužívanejších systémoch manažérstva kvality v Európskej únii a o ich aplikáciách v podmienkach SR do sociálnych služieb.
 FIL02 Školenie: Písanie projektov a grantových návrhov Základné kompetencie pre písanie projektov a grantových návrhov.
 FIL03 Školenie: Rozvíjanie strategických partnerstiev a podnikovej filantropie Základné kompetencie pre spoluprácu s podnikateľským sektorom, písanie sponzoring projektov, realizácia sponzoring projektov.

Produkty a služby sa dajú medzi sebou účelne kombinovať tak, aby ste si vyskladali vlastný „puzzle kvality“. Zaplatíte tak len za to, čo naozaj chcete alebo potrebujete.

V prípade záujmu alebo otázok Vám radi poskytneme ďalšie informácie na telefónnom čísle +421 905 543 245