Komplexný prehľad produktov kvality
v sociálnych službách

Naše produkty

01.

Štandardy kvality v sociálnych službách

podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a Zákona č.345/2022 Z.z. o inšpekcii v sociálnych veciach

 

02.

Zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015

s podmienkami kvality podľa zákona o sociálnych službách

Uvažujete o zavedení normy ISO 9001: 2015 do svojej prevádzky sociálnych služieb? Radi vám s tým pomôžeme. Nastavíme vám presné procesy na sociálne služby, riziká a integrujeme podmienky kvality do prostredia normy ISO tak, aby ste ich nemuseli spracovávať osobitne.

03.

Zavedenie systému manažérstva kvality do sociálnych služieb podľa modelu CAF

Zavedený systém manažérstva kvality podľa modelu CAF a vyškolený personál.

04.

Zavedenie systému manažérstva kvality do sociálnych služieb podľa modelu výnimočnosti EFQM

Zavedený systém manažérstva kvality podľa modelu výnimočnosti EFQM a vyškolený personál.

05.

Vstupná diagnostika služby/zariadenia (vo vzťahu k zákonu č. 448/2008 Z.z.)

Komplexné vyhodnotenie štruktúry a stavu služieb, identifikácia aktuálnej pozície vo vzťahu k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Identifikácia silných stránok, oblastí na zlepšenie, ohrození a príležitostí. Odporúčania pre zaisťovanie požiadaviek zákona.

06.

Vstupná diagnostika služby/zariadenia (vo vzťahu k SMQ)

Komplexné vyhodnotenie štruktúry a stavu služieb, identifikácia aktuálnej pozície vo vzťahu ku vybranému systému manažérstva kvality (SMQ), identifikácia silných stránok, oblastí na zlepšenie, ohrození a príležitostí. Odporúčania pre zaisťovanie kvality služieb.

07.

Zavedenie dokumentačného systému opatrovateľských výkonov podľa modelu Moniky Krohwinkel

Zavedený ucelený dokumentačný systém opatrovateľských výkonov realizovaných podľa opatrovateľského modelu Moniky Krohwinkel, ktorý zabezpečuje holistický prístup a s úspechom sa používa v západných krajinách EÚ.

08.

Externý audit kvality v sociálnych službách

Auditorská správa o stave kvality v sociálnych službách.

09.

Vzdelávanie

Vzdelávanie reaguje na potreby poskytovateľov sociálnych služieb, s ktorými sme sa stretli nielen počas našich doterajších školení, ale aj pri auditoch kvality sociálnych služieb alebo pri implementácii systémov manažérstva kvality do sociálnych služieb. Sú výsledkom dlhých diskusií s vami, manažmentom a prvokontaktným personálom sociálnych služieb a veríme, že spolu s vami sa ich budeme naďalej dotvárať a modifikovať tak, aby mohli uspokojiť čo najviac vašich potrieb.

Všetky vzdelávacie programy realizuje Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

Máte záujem o náš produkt?

Zanechajte nám rýchly odkaz

Návrat hore